Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam vào năm 2023

Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam vào năm 2023. Ảnh: Thanh Chung © Lao Động Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam vào năm 2023. Ảnh: Thanh Chung

Đại học Quảng Nam đang hoàn thiện đề án, kế hoạch để phấn đấu sẽ hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng vào đầu năm 2023.

Ngày 22.9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân về đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Theo kết luận, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quảng Nam cần có một hướng đi mới để vượt qua khó khăn hiện nay, nâng tầm và phát triển nhà trường trong giai đoạn đến. Việc xây dựng đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng là một hướng đi phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học.

Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh thống nhất lộ trình chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Quyết định giao Trường Đại học Quảng Nam hoàn thiện đề án, tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Đại học Đà Nẵng có ý kiến chính thức về đề án trước ngày 15.10.2020.

Trường Đại học Quảng Nam phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành xong các nội dung công việc trong năm 2022 để đầu năm 2023, Đại học Quảng Nam hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng.