Hai thanh niên vụng về để xổng cá to

Chiến lợi phẩm đã gần lên đến bờ vẫn bị hai thanh niên để xổng.

Xuka (st)

© Được VnExpress cung cấp

© Được VnExpress cung cấp