Những tỉnh, thành phố nào đã và sẽ chuyển sang giờ làm việc mùa đông?

© Lao Động

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa thông báo giờ làm việc mùa Đông bắt đầu từ ngày 16.10.2020 đến hết ngày 15.4.2021.

Cụ thể, giờ làm việc đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian trên như sau: Buổi sáng: Từ 07h30 đến 12h00; buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30.

Tương tự, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng sẽ thực hiện giờ làm việc mùa đông từ ngày 16.10.2020 đến ngày 15.4.2021. Thời giờ làm việc này được quy định tại Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã áp dụng giờ làm việc mùa đông từ ngày 1.10.2002 đến ngày 30.4.2021.