Nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2020 là ai?

Forbes đưa ra danh sách top 10 diễn viên nữ được trả lương cao nhất năm 2020. Bạn đoán được họ là ai chứ?

Nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2020 là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Nữ diễn viên được trả lương cao thứ hai là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Nữ diễn viên được trả lương cao thứ ba là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Nữ diễn viên được trả lương cao thứ 4 là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Nữ diễn viên được trả lương cao thứ 5 là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Nữ diễn viên được trả lương cao thứ 6 là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Nữ diễn viên được trả lương cao thứ 7 là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Nữ diễn viên được trả lương cao thứ 8 là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Nữ diễn viên được trả lương cao thứ 9 là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Nữ diễn viên được trả lương cao thứ 10 là ai?

© Được iOne cung cấp
A
B
C
D

Miko